Radca prawny Tomasz Tlałkatel. 606 479 111
Oferta

1. Zakres działalności:

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Tlałki świadczy pomoc prawną w szczególności dla przedsiębiorców, niemniej jednak z jej usług mogą również korzystać inne podmioty, w tym osoby fizyczne. Intencją Kancelarii jest zapewnienie rzetelnej obsługi prawnej klientów oraz dążenie do optymalnego i skutecznego rozwiązania problemów prawnych i zminimalizowania ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej naszych klientów.


W ramach Kancelarii świadczymy pomoc prawną m.in. w poniższym zakresie:

I. Prawo gospodarcze, prawo cywilne m.in.
 • przygotowywania oraz opiniowania umów i pism handlowych,
 • usług w zakresie zakładania i przekształcania spółek (m.in. kompletowanie dokumentacji do rejestracji w KRS),
 • usług w zakresie uzyskiwania zezwoleń i koncesji
 • pomocy w zakresie wpisów do ksiąg wieczystych,
 • windykacji należności :
  • wezwania do zapłaty,
  • reprezentacja w dochodzeniu należności przed sądami oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
 • zastępstwa procesowego w sporach sądowych.

II. Prawo administracyjne, m.in.
 • prawo budowlane w tym m.in.: opracowywania umów projektowych i umów o roboty budowlane,
 • prawo zamówień publicznych,

III. Prawo pracy, m. in.
 • konstruowania umów o pracę,
 • sporządzania umów o zakazie konkurencji,
 • sporządzanie oraz aktualizowanie regulaminów pracy, wynagradzania itp.
 • sporządzania dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy,
 • reprezentowania przed sądami w sprawach pracowniczych.

2. Zasady rozliczeń:

Wynagradzanie za nasze usługi ustalane jest indywidualnie dla każdej ze spraw w formie kwoty określonej ryczałtowo (w sytuacji gdy w sposób przybliżony można określić nakład pracy związany z realizacją usługi) lub według stawki godzinowej.

W przypadku stałej obsługi prawnej preferowana jest forma ryczałtowego ustalania wynagrodzenia określanego na podstawie szacowanego nakładu pracy Kancelarii przeznaczonego na świadczenie pomocy prawnej w danym miesiącu.

W sprawach o znacznym stopniu skomplikowaniu albo o dużej wartości przedmiotu sporu istnieje możliwość ustalenia części wynagrodzenia w ramach premii za sukces (success fee).

W sprawach sądowych wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem. Wskazówką w tego typu sprawach są minimalne stawki opłat za czynności radców prawnych określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.02.163.1349) przewidującym poszczególne stawki wynagrodzenia w zależności od wartości przedmiotu sporu:

1. do 500 zł - 60 zł;
2. powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7. powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Na wysokość wynagrodzenia będzie miał wpływ (obok wartości przedmiotu sporu) stopień skomplikowania sprawy oraz termin w jakim usługa powinna być zrealizowana.

Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek.
O kancelarii
Oferta
Kontakt